Образование и професионално обучение

Ако желаете да работите и учите в Германия, са Ви необходими по принцип добри познания по немски език. Това важи в още по-висока степен, ако желаете да пребивавате в Германия по-дълго или дори да останете да живеете тука. Колко добър трябва да е немският Ви език зависи от това, какво възнамерявате да правите в професионално отношение. С добри основни езикови познания ще можете със сигурност да стигнете доста далече в някои професии.

Учене на немски език – говорене, писане, разбиране на немски език

 

Интеграционни курсове


„Добри основни познания“ се получават например в т.н. „интеграционни курсове“. Интеграционният курс трябва да Ви подготви за езиковия изпит „Тест по немски език за имигранти (DTZ)“, отговарящ на равнището B1 на общата европейска референтна езикова рамка. Законно право на участие в интеграционен курс имат от 2005 г. насам късни преселници и нови имигранти, стремящи се към статут на дългосрочно пребиваване. Граждани на ЕС и немски граждани нямат законно право на участие в интеграционен курс. Федералното учреждение за миграция и бежанци може, обаче, да Ви допусне до участие в него.

Повече ...

Немски език за професията


За да можете, обаче, да работите добре в една определена професия или определен бранш, често се изискват задълбочени познания на немски език със специална насоченост. За да се постигне това, има безплатни курсове по немски език с професионална насоченост, в които можете да участвате при известни условия. Естествено има и курсове по немски език с професионална насоченост, в които може да се участва срещу заплащане. За апробирането за някои професии – особено медицински професии и професии във връзка с възпитанието и образованието -
тряба даже отчасти да положите езикови изпити, за които трябва непременно да се подготвите.
Още нещо важно: На трудовия пазар в много браншове родният Ви език ще бъде от предимство, ако говорите добре немски език. Но само в този случай!

Повече ...

Учене на нещо ново – нови възможности


Насочили сте се към една определена професионална цел. Сега трябва да си изясните, дали има смисъл да кандидатствате дирекно за работа. Може би е необходимо първо да изучите тази професия, или пък Ви липсват определени познания?
Въпросът е следния: Какво можете или пък трябва да научите още, за да можете да работите по желаната от Вас професия? Трябва или желаете ли да изучите професията изцяло наново?
Необходими ли са определени познания? Понякога отговорът на тези въпроси е лесен: Ако напр. сте подали заявление за признаването на изучената от Вас професия, в съобщението на апробиращата служба се указва какво евентуално трябва допълнително да научите в един приравнителен курс или пък да покажите на такъв изпит. Но и в случай, че вече имате работа по желаната професия, ще намерите винаги интересни и целесъобразни оферти за задълбочаване и разширяване на познанията Ви. Важно е да се информирате добре, тъй като почти винаги има много възможности за постигането на определена професионална цел.
И като възрастен човек в Германия можете да завършите училище, висше учебно заведение, или пък да получите професионално образование и повишите общата си квалификация. Палетата от оферти е толкова обширна, че е трудно без косултация да се намери подходящото.
Понякога човек се нуждае от подкрепа, за да може да избере измежду различните възможности и въобще да може да се запознае с всички възможности. Поради това в Нордрейн-Вестфалия има консултантски nунктове за професионално развитие. Тука можете да се консултирате безплатно и интензивно относно индивидуалното си професионално развитие.

Размислете също така колко време желаете да инвестирате в образованието си и какви разходи биха могли евентуално да възникнат във връзка с това. За хора, които планират да учат нещо ново има редица възможности за поощряване. Тъй като става все по-важно човек да учи цял живот.

Повече към темите Училищно образование и следване
Повече към темите Професионално обучение/преквалификация
Повече към темите Приравнителна квалификация, изпит за установяване на дефицити и професионален изпит без класическо проф. образование, “Externenprüfung“
Повече към темата Финансиране